Toelatingsprocedure

Procedure toelating nieuwe leerlingen

voor het schooljaar 2018-2019

Voor het schooljaar 2018-2019 heeft het Christelijk Gymnasium plaats voor 170 nieuwe brugklassers.

POVO-procedure
Hier volgt in het kort een uitleg van onze toelatingsprocedure. Deze toelatingsprocedure maakt deel uit van de zogenaamde POVO-procedure (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Utrechtse onderwijsbesturen en de gemeente Utrecht over een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

1. Toelatingscriteria

Conform de POVO-procedure wordt de leerling toegelaten op basis van het advies afgegeven door de leerkracht van groep 8 van de basisschool. Dit advies is mede gebaseerd op het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) van de basisschool. 

Zie voor verdere uitleg (
https://www.naarhetvo.nl).

2. Aanmelding

Aanmeldingen vinden digitaal plaats door de basisschool via Onderwijs Transparant. 

3. (Over)aanmelding en loting

Overzicht aanmeldingen vanaf 2013-2014

CGU

Aanmeldingen

Broertjes/zusjes

Uitgeloot

Toegelaten

2013-2014

(april 2013)

215

38

45

170

2014-2015

(april 2014)

184

38

-

177

2015-2016

(april 2015)

235

41

65

170

2016-2017

(april 2016)

232

47

62

170

2017-2018

(april 2017)

182

43

12

170

Bij eventuele overaanmelding wordt er geloot onder de plaatsbare leerlingen (zie de POVO-procedure). Broertjes en zusjes van huidige leerlingen worden altijd toegelaten als zij aan de toelatingscriteria voldoen.


4. Rectorsplaats

De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in zeer bijzondere gevallen (op sociaal/medische gronden) af te wijken van de hierboven beschreven procedure. De toelatingscommissie geeft dan een advies aan de rector, waarop deze beslist over plaatsing.

5. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt gevraagd direct na de kerstvakantie contact op te nemen met Annet de Schaaf, leerlingbegeleider (
a.deschaaf@cgu.nl) om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Doel van het intakegesprek is om wederzijds te verkennen of het CGU een goede school is voor de betreffende leerling.

6. Tijdschema

Leerlingen moeten door de basisschool uiterlijk op donderdag 15 maart 2018 aangemeld worden in Onderwijs Transparant.

Donderdag 5 april 2018 is een eventuele loting. De uitslag hiervan is dezelfde dag door de basisschool in Onderwijs Transparant te zien. Ouders ontvangen van ons van de uitslag een schriftelijke bevestiging.