LEERLINGENRAAD

Wie/wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad is het orgaan dat de leerlingen vertegenwoordigt binnen de schoolorganisatie. De leerlingenraad is samengesteld uit 15 leerlingen, minimaal 2 leerlingen per leerjaar. Rond de kerstvakantie stellen de leerlingen uit klas 6 hun plek ter beschikking aan nieuwe leden uit het eerste leerjaar.

De leerlingenraad vergadert eenmaal per week in de middagpauze, waarbij een keer per maand ook de rector aanwezig is. Daarnaast wordt eenmaal per maand een lange middagvergadering besteed aan grote thema’s zoals de aanpassing van het leerlingenstatuut of de schoolbegroting.

De onderwerpen die in de leerlingenraad besproken worden, zijn bijvoorbeeld aanpassingen van het schoolreglement, de voorzieningen op school, zoals de kantine of een stilteruimte om te studeren, het onderwijs en het functioneren van de leraren. De leerlingenraad kan over al deze zaken advies uitbrengen aan de schoolleiding of het onderwerp aan de orde stellen in de medezeggenschapsraad. Ook bij de organisatie van de jaarlijkse actiedag, is de leerlingenraad betrokken. Tijdens deze actiedag zamelen wij geld in voor een goed doel.

Drie leden van de leerlingenraad vertegenwoordigen de leerlingen in de zogenaamde medezeggenschapsraad van de school, waarin naast de schoolleiding en de docenten ook de ouders vertegenwoordigd zijn.

De leerlingenraad is te bereiken via de ELO en per mail. Het e-mailadres van de leerlingen raad is: llr@cgu.nl.

Leerlingen kunnen hier hun klachten melden, hun mening kenbaar maken of ideeën aandragen.

 

Het reglement van de leerlingenraad vind je hier.