huisregels

Veiligheid
Het is vanzelfsprekend dat iedereen die bij het CGU betrokken is zorg
draagt voor een veilige omgeving. Er geldt daarom een absoluut verbod
op het plegen van vandalisme, discriminatie, (seksuele) intimidatie en
crimineel gedrag.
Pesten en bedreiging ook met behulp van de computer of telefoon staan
we niet toe. Uiteraard zijn wapens verboden.
Bij ernstige vergrijpen wordt de politie ingeschakeld.
Incidenten worden geregistreerd.

Ordelijk
Een ordelijk verloop van de dag draagt bij aan een prettige werkomgeving
voor iedereen.
Kom dus met de benodigde lesmaterialen op tijd in de les.
Dagelijks roosterwijzigingen worden op de publicatieborden en via internet
op deze website medegedeeld. Als een docent verlaat is, blijft de klas
wachten, terwijl één leerling iemand van de schoolleiding waarschuwt.
Wanneer lessen uitvallen werken de leerlingen onder surveillance voor
zichzelf of krijgen een vervangende les. In andere gevallen kunnen
leerlingen aan het werk in de mediatheek, het atrium of de kantine.
Overal op school geldt: als het geen pauze is wordt er in stilte gewerkt.
Alleen als er pauze is kan er gegeten en gedronken worden.
Uiteraard zet je onder lestijd je telefoon uit.

Verzuim
Algemeen: de schooltijden lopen van 8.15-16.10 uur. Het is belangrijk om
geen andere dan school-afspraken te maken op die uren.
Het dagrooster op de website geeft aan wanneer je in de lessen verwacht
wordt.

Verlof
Als je verlof wilt voor een bijzondere gebeurtenis (familieomstandigheden,
open dagen, etc.) moet je dat minimaal twee weken van tevoren
aanvragen bij de conciërge leerlingzaken. Verlof vraag je aan met het
verlofformulier.

Ziekte of doktersbezoek
Als je ziek bent laat dan een van je ouders/verzorgers de school voor 8.30
uur mailen naar absentie@cgu.nl. Als je naar de dokter, de orthodontist of
andere hulpverlener moet, meldt dat dan een dag van tevoren bij de
conciërge leerlingzaken.

Ziek naar huis
Ga naar de conciërge; de conciërge bespreekt met je hoe je veilig thuis
kan komen.

Na ziekte
Neem de kaart mee waarop je je beter kunt melden.

Te laat komen
Als je onverhoopt te laat komt, ga je een groene kaart halen bij de conciërge leerlingzaken.

Verwijdering uit de les
Ga een rode kaart halen en volg de instructie op die kaart . De docent kan
ook aan je vragen of je even wilt ‘afkoelen’ buiten het lokaal.
Als je je niet aan de bovenstaande regels houdt zijn we helaas
genoodzaakt strafmaatregelen te nemen.
Alle absenties worden geregistreerd in Magister.

Schoon
In de lokalen mag niet gegeten en gedronken worden. In de hele school
wordt niet gerookt en op en om school wordt geen alcohol of drugs
gebruikt.
Je gooit je afval in de prullenbakken en houdt ook de omgeving van de
school schoon.