Huisregels

Deze regels hebben betrekking op alle leerlingen op het CGU, tijdens schooltijden, schoolactiviteiten, excursies, zowel binnen school als op het schoolterrein als ook daarbuiten, online en offline. Ook buiten het schoolterrein gelden tijdens schooltijden en schoolactiviteiten de regels en gedraag je je als een ambassadeur van het CGU.         

Veiligheid

Vanzelfsprekend draagt iedereen, die bij het CGU betrokken is, zorg voor een veilige omgeving. Pesten en bedreiging, ook met behulp van de computer of telefoon, staan we niet toe. We plegen absoluut geen vandalisme. Voor discriminatie, (seksuele) intimidatie en crimineel gedrag is op school geen plaats. Wanneer je getuige bent van bovenstaande, meld je dat bij je mentor, de conciërges of de schoolleiding. 
Uiteraard zijn wapens verboden.
Bij ernstige vergrijpen wordt de politie ingeschakeld. Incidenten worden geregistreerd en hebben consequenties.

Ordelijk

Een ordelijk verloop van de dag draagt bij aan een prettige werkomgeving voor iedereen. Je verschijnt daarom op tijd en met de benodigde voorbereiding en lesmaterialen in de les. 

Roosterwijzigingen en lesuitval

Dagelijkse roosterwijzigingen worden via Zermelo kenbaar gemaakt. Als een docent verlaat is, wacht je met je klas, terwijl één leerling iemand van de schoolleiding of de roostermaker waarschuwt. Wanneer lessen uitvallen kun je onder begeleiding aan het werk. Overal op school geldt: als het geen pauze is, werk je in stilte.
Indien in de onderbouw een les uitvalt door afwezigheid van een docent, wordt de les opgevangen door een Klassenstudent of wordt het rooster aangepast. Wanneer een les in de bovenbouw uitvalt, komt deze te vervallen. 

Verzuim

De schooltijden lopen van 8.15 tot 16.10 uur. Het is belangrijk om geen andere dan schoolafspraken te maken op die uren. Het dagrooster op Zermelo geeft aan wanneer de leerling in de lessen wordt verwacht. Het verzuimprotocol is hier te vinden.

Mobiele telefoons

Tijdens de les ligt je telefoon (en smartwatch) in je kluis. Als je je hier niet aan houdt, stuurt je docent je naar de receptie om je telefoon direct in te leveren. Je krijgt een oranje kaart mee als bewijs. Aan het eind van de lesdag kun je je telefoon weer ophalen.

Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan onder schooltijd en tijdens schoolactiviteiten. Dit geldt voor zowel leerlingen als personeelsleden. Als je tijdens een schoolfeest onder invloed bent van drank of drugs bij je hebt, word je van het schoolfeest verwijderd. Je bent één jaar + één feest niet welkom op schoolfeesten.

Wapens

Een ieder die een wapen vindt en/of ziet, meldt dit bij de schoolleiding. Signalering kan gebeuren door en bij alle medewerkers van het CGU. Het in het bezit hebben en/of gebruiken van een wapen is ten strengste verboden in en om school en leidt tot ogenblikkelijke schorsing.