Informatie voor ouders/verzorgers

Algemene inleiding

In de communicatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers proberen we de lijnen zo kort mogelijk te houden. We organiseren daarvoor ontmoetingen. Ouders krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse voorlichtingsavond aan het begin van het jaar. Ze maken dan kennis met de mentoren. Mentoren nodigen alle leerlingen met hun ouders uit voor een gesprek. De leerling bereidt dit gesprek voor. Ook zijn er twee keer per jaar contactmomenten om met de vakdocent te spreken (tien-minutengesprekken). We nodigen leerlingen met nadruk uit ook bij deze gesprekken aanwezig te zijn. Het is altijd mogelijk om zelf contact op te nemen met de mentor, de docent of de schoolleiding. Door middel van de communicatieladder is het duidelijk waar een vraag gesteld moet worden of een probleem kan worden voorgelegd. Hieronder vindt u een meer praktische handleiding voor mogelijkheden tot communicatie.

Daarnaast zijn er andere manieren om betrokken te zijn bij de school. Vragen, opmerkingen, suggesties en kritiek kunnen voorgelegd worden aan de mentor of de ouderraad. Ook is het mogelijk om actief te zijn als klankbordouder of ouderraadslid. Leerlingen en ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief, maar ook social media worden ingezet om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op school.

Toegang tot voorzieningen

Zermelo

Zermelo is ons roosterprogramma. Alles wat met een rooster te maken heeft, verloopt via dit systeem. Zermelo werkt zowel op een computer als op een smartphone/tablet. In Zermelo kunnen leerlingen hun rooster zien. De wijzigingen zijn in de app actueel zichtbaar. Inschrijvingen voor o.a. keuzelessen, profielkeuze en docentspreekmiddagen verlopen ook via Zermelo. Onze nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar de logingegevens.

ItsLearning (ELO)
Wij werken met ItsLearning, een cloud-based leerplatform. Dit platform is voor leerlingen het allerbelangrijkste. Het huiswerk, inlog naar digitale methodes, oefentoetsen, werkwijzers, bronnen, extra uitleg, inschrijvingen, enquêtes etcetera; alles is hier per vak terug te vinden. Tevens heeft de ELO een berichtencentrum waarmee leerling en docenten elkaar kunnen bereiken.

Magister
Magister is het leerling-administratiepakket waarmee de school werkt. Zowel leerlingen als ouders krijgen een account om in te loggen. U kunt in Magister de cijfers en de absentieregistratie van uw kind zien. Leerlingen kunnen dit uiteraard ook zelf zien. Verder gebruiken we het mailadres dat in Magister is gekoppeld aan uw account en dat van uw kind voor algemene mailings. Ook de verzuimcoördinatoren maken gebruik van deze mailadressen.

Communicatie voor ouders/verzorgers

Wanneer u een vraag heeft aangaande uw kind, algemene vragen over het welbevinden, ontwikkeling en functioneren op school, kunt u zich altijd richten tot de mentor. Bij de start van het schooljaar zal de mentor duidelijk maken op welke wijze u het contact kunt leggen. Doorgaans zal dit per e-mail zijn. Meer praktische zaken rondom verzuim, te laat komen, zult u met de verzuimcoördinator kunnen bespreken.
Wanneer u vragen heeft over overstijgende zaken aangaande het leerjaar waarin uw kind zit, kunt u terecht bij de conrector van het leerjaar. Wanneer u meer algemene vragen heeft over schoolzaken in het algemeen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar mail@cgu.nl, dan wordt er z.s.m. contact met u opgenomen.

Verzuim

De regeling rond verzuim, te laat komen en verwijdering uit de les is beschreven in het verzuimprotocol van het CGU. Ziekmeldingen worden gedaan door de ouders van de leerling op de eerste ziektedag voor 8.30 uur via de Magisterapp of door een mail te sturen naar absentie@cgu.nl. De ouders/verzorgers dienen hun kind elke dag opnieuw af te melden bij ziekte. Omdat wij elke dag bij ziekte een ziekmelding ontvangen, is er geen betermelding nodig. Zonodig vragen wij ouders om nadere informatie. Doktersbezoek dat niet buiten schooltijd kan worden gepland, wordt zo vroeg mogelijk gemeld op hetzelfde e-mailadres. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van ongeoorloofd verzuim.

Medezeggenschap

We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kind. Naast de contacten die ouders via de mentor of vakdocenten hebben, is de participatie van ouders in onze school via drie gremia geregeld, te weten de oudergeleding in de MR en de daaraan gelieerde Ouderraad, en de ouderklankbordavonden.

Oudergeleding in de MR

In de MR zijn de ouders vertegenwoordigd via drie ouders. Zij worden elke drie jaar gekozen via een stemming onder alle ouders. U kunt hen bereiken via medezeggenschapsraad@cgu.nl. De ouders in de MR organiseren los van de MR eigen bijeenkomsten (de Ouderraad) waarvoor zij ook andere ouders uitnodigen. In deze bijeenkomsten bespreken zij het algemene reilen en zeilen in de school. Indien nodig/gewenst schuift ook de schoolleiding hierbij aan.

Ouderklankbordavonden

Om de ouders structureel meer te betrekken bij het onderwijs worden twee keer per jaar klankbordbijeenkomsten georganiseerd. Een klankbordbijeenkomst zal worden aangekondigd in een nieuwsbrief, en dan wordt ook het thema gepubliceerd. Iedere ouder kan zich vervolgens aanmelden om mee te praten over het betreffende thema.

Privacy Statement Christelijk Gymnasium

Inleiding
De school verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij zijn ons bewust van privacywetgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen. In deze privacy toelichting leggen wij u en de leerling graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan. Dit document is gebaseerd op het privacy statement van de PCOU Willibrord.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt een leeftijdsgrens van 16 jaar gehanteerd. Dit betekent dat voor leerlingen van 15 jaar of jonger toestemming aan ouders gevraagd dient te worden. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven voor het gebruik van persoonsgegevens.

Het Christelijk Gymnasium heeft twee contactpersonen AVG aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent de wijze waarop het Christelijk Gymnasium omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Tevens bewaken zij de kalender met IBP (informatiebeveiliging en privacy) gerelateerde acties.

De contactpersonen AVG en privacy gerelateerde zaken op het Christelijk Gymnasium zijn:
Lydia Schrier en Erik Jan Jansen.
Contact via e-mail: privacy@cgu.nl

Voor meer informatie, klik hier.